โรงเรียนวิเชียรมาตุ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่
*********************************