กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนวิเชียรมาตุ จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบออนไลน์