การนิเทศติดตามความพร้อมการเปิดภาคเรียน ที่ 1 ปีการศึกษา2567

โรงเรียนวิเชียรมาตุ สพม.ตรัง กระบี่ ขอบพระคุณ นายพีรพล จริงจิตร รอง ผอ.สพม.ตรัง กระบี่ พร้อมด้วยคณะกรรมการนิเทศติดตาม นายจุมพล ทวีตา นายศักดา ไพสมบูรณ์ นายอรรถพล พลวัฒน์ นางสาวพรพรรณ เนตรขำ และนางสาวอรอมล พลหลา ในการนิเทศติดตามความพร้อมการเปิดภาคเรียน ที่ 1 ปีการศึกษา2567 และการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา2566 พร้อมทั้งเติมเต็ม แนะนำ ให้กำลังใจในการดำเนินงานของผู้บริหาร รองผู้บริหาร คณะครูบุคลากรทางการศึกษา ของโรงเรียนวิเชียรมาตุในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาต่อไป ในวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2567 ณ ห้องสมาคมศิษย์เก่า โรงเรียนวิเชียรมาตุ จึงขอขอบคุณมาไว้ ณ โอกาสนี้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *