การประชุมคัดเลือกผู้บริหาร ครู เพื่อรับรางวัลดีเด่นระดับสหวิทยาเขตเนื่องในงานวันครูประจำปีการศึกษา 2564