การประชุมผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ พร้อมมอบรางวัลแก่บุคลากรทางการศึกษา ณ Lanta Casa Blanca จังหวัดกระบี่