การประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 5/2565 เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ณ หอประชุม รร.วิเชียรมาตุ