ศูนย์ HCEC รร.วิเชียรมาตุ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล หลักสูตรขยายผล Microsoft Data Science”