การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงฯ” ระหว่างวันที่ 8-10 พ.ย.2564 ณ โรงเรียนวิเชียรมาตุ