กิจกรรมพิธีวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2567 “ลูกแม่แก้วน้อมวันทา กตัญญุตาบูชาครู”

Lโรงเรียนวิเชียรมาตุ จัดกิจกรรมพิธีวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2567 “ลูกแม่แก้วน้อมวันทา กตัญญุตาบูชาครู” เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความเคารพ กตัญญูกตเวที ระลึกถึงพระคุณครู ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชา โดยมี นายยงยุทธ ปูขาว ผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรมาตุ เป็นประธานในพิธี ตัวแทนนักเรียนกล่าวนำคำไหว้ครู ประธานนักเรียนกล่าวนำคำปฏิญาณตน ตัวแทนนิสิต นักศึกษา ตัวแทนสภานักเรียน และตัวแทนนักเรียนแต่ละห้องเรียนนำพานดอกไม้ ธูปเทียน มอบประธานในพิธี คณะผู้บริหาร และครูที่ปรึกษา ตัวแทนนักเรียนกล่าวความรู้สึกในวันไหว้ครู จากนั้นประธานในพิธี เจิมหนังสือและกล่าวให้โอวาทแก่นักเรียน ณ หอประชุมโรงเรียนวิเชียรมาตุ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *