กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชฯ วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 ณ โรงเรียนวิเชียรมาตุ