กิจกรรม “ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ฟื้นฟูภูมิปัญญา อนุรักษ์มรดกภาษา ท้องถิ่นใต้

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนวิเชียรมาตุ จัดกิจกรรม “ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ฟื้นฟูภูมิปัญญา อนุรักษ์มรดกภาษา ท้องถิ่นใต้” โดยศึกษาแหล่งเรียนรู้ 🔷วัดก้างปลา 🔷วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร 🔷บ้านท่านขุนรัฐวุฒิวิจารณ์ 🔷พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 🔷พิพิธภัณฑ์หนังตะลุง บ้านอาจารย์สุชาติ ทรัพย์สิน 🔷กำแพงเมือง นครศรีธรรมราช หอจดหมายเหตุฯ

ระหว่างวันที่ 1-2 มิถุนายน 2567 ณ แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา จังหวัดนครศรีธรรมราช

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *