ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้น ม.6 สอบ GAT เชื่อมโยงภาษาไทย ได้คะแนนเต็ม 150 คะแนน

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สอบ GAT เชื่อมโยงภาษาไทยในการสอบเข้าศึกษาต่อระดับสถาบันอุดมศึกษา ได้คะแนนเต็ม 150 คะแนน จำนวน 36 คน