คณะครูโรงเรียนวิเชียรมาตุเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ DLIT

วันที่ 15 มิถุนายน 2562 คณะครูโรงเรียนวืเชียรมาตุ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสื่อผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 โรงเรียนวิเชียรมาตุ จังหวัดตรัง ภายใต้แนวคิด “ห้องเรียนแห่งคุณภาพแบบพกพา”