คณะศึกษาดูงานโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี เข้าเยี่ยมชมงานด้านการบริหารจัดการ กลุ่มบริหารวิชาการและงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนวิเชียรมาตุ