พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU การดำเนินงานป้เองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุข

เมื่อวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคคม 2562 นางยุภา พรเศรษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรมาตุ ได้ดำเนินการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU การดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุขกับครูที่ปรึกษาและนักเรียนทุกระดับชั้น ทุกห้องเรียน เพื่อตกลงร่วมมือในการดำเนินการโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขโรงเรียนวิเชียรมาตุ ตามนโยบายน้องนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ณ หอประชุมโรงเรียนวิเชียรมาตุ