“ครูหุ่นยนต์” นายสถาพร เพ่งพิศ รับการกลั่นกรองรางวัลพระราชทานสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4 ปี 2564 ณ รร.วิเชียรมาตุ