งานสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ได้รับเกียรติเป็นวิทยากร

งานสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียนวิเชียรมาตุ ได้รับเกียรติเป็นวิทยากร เรื่อง แนวทางการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนให้กับสถานศึกษาต่างๆ ในจังหวัดสตูล โดยศึกษาธิการจังหวัดสตูล ณ โรงเรียนสตูลวิทยา