ชมรม TO BE NUMBER ONE รร.วิเชียรมาตุ ได้รับรางวัลประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่รักษามาตรฐานเป็นต้นแบบระดับเงิน ปีที่ 1