นักเรียนได้รับทุนระยะสั้นไปเรียนรู้ ณ มหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน

โรงเรียนวิเชียรมาตุ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนแผนการเรียนภาษาจีนได้แก่

  1. นางสาวกรกนก กีรติโชติ
  2. นางสาวกุลสรา ขวัญแก้ว
  3. นางสาวศรีตรัง จิตสัมพันธเวช
  4. นางสาวสัตตบงกช ตุลยนิช
  5. นางสาวขจีกาญน์ อโณทัย
  6. นางสาวศิริภัสสร ศิริอนันเจริญ
  7. นางสาวนภัสสร ขาวคง
  8. นางสาวออมทรัพย์ ทองมณี
  9. นางสาวสุจิตรา จันทร์เพ็ง

โดยนักเรียนทั้ง 9 คนจะได้รับทุนระยะสั้น จากสถาบันขงจื๊อภูเก็ต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ไปเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีน ณ มหาวิทยลัยเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีนต่อไป