นักเรียนวิเชียรมาตุ เข้าร่วมประกวดนวัตกรรมสร้างสุขภาพ (ThaiHealth Inno Award ครั้งที่ 3) รอบตัดสินระดับประเทศ