นักเรียนโรงเรียนวิเชียรมาตุ เข้าร่วมกิจกรรมเปิดยุทธจักรความอร่อยประจำปี 2564 ภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพการท่องเที่ยวจังหวัดตรัง