นางสาวมนัสนันท์ ฉายนิ่ม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ได้รับการคัดเลือกเป็นนักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 13 ปีการศึกษา 2564