นางสาวมนัสนันท์ ฉายนิ่ม เข้าเฝ้าฯ เพื่อรับพระราชทานทุนการศึกษาในโครงการทุนการศึกษาพระราชทานฯ “ม.ท.ศ.” รุ่นที่ 13