นางสาวศวรรยา หนูชู รับการประเมินคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับช้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ หอประชุมโรงเรียนวิเชียรมาตุ