น.ส.กฤติมา นาคพล และน.ส.พรพิมล แสงแววได้รับคัดเลือกเป็นนักเรียนรางวัลพระราชทานในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ปีการศึกษา 2564