น.ส.ปาจรีย์ ใจสมุทร ผ่านการสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น (JLPT) ระดับ N5

Please follow and like us: