ประธานชมรมครูหุ่นยนต์ไทย มอบรางวัลเชิดชูเกียรต์แก่บุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ด้านหุ่นยนต์ ณ โรงเรียนวิเชียรมาตุ