ผู้อำนวยการวิเชียรมาตุร่วมเปิดโครงการส่งเสริมศักยภาพการสอบวัดระดับความสามารถภาษาอังกฤษ CEFR ระดับ ม.6