ผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรมาตุ ต้อนรับคณะวิทยากร และประธานสภานักเรียน ตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำสภานักเรียน

วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2562 นางยุภา พรเศรษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรมาตุ ต้อนรับคณะวิทยากร และประธานสภานักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพม.13 ตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำสภานักเรียน