ผู้อำนวยการ รร.วิเชียรมาตุ ร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ: อนาคตการจัดการศึกษาไทยในศตวรรษที่ 21 และการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ครั้งที่ 50