ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2565 รร.วิเชียรมาตุ เข้าร่วมการประชุมสัมมนาเสริมสร้างศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพอย่างยั่งยืน