พิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหาครุภัณฑ์ทางการศึกษา สำหรับพัฒนาห้องเรียนคุณภาพ ณ โรงเรียนวิเชียรมาตุ