พิธีปัจฉิมนิเทศนักเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ปีการศึกษา 2563 ณ หอประชุม รร.วิเชียรมาตุ