พิธีมอบเกียรติบัตรแก่คณะกรรมการนักเรียนปีการศึกษา 2563 พร้อมแนะนำคณะกรรมการนักเรียนชุดใหม่ปีการศึกษา 2564