พิธีมอบเกียรติบัตรโครงการ “ของหายได้คืน” ณ โรงเรียนวิเชียรมาตุ