พิธีเชิดชูเกียรติครูผู้ได้รับรางวัลครูยิ่งคุณและรางวัลครูขวัญศิษย์ครั้งที่ 4 ปี 2564 ณ หอประชุมโรงเรียนวิเชียรมาตุ