“ภัคพล หวานพูล” เป็นประธานสภานักเรียน สพม.เขต 13

โรงเรียนวิเชียรมาตุ ขอแสดงความยินดีกับนายภัคพล หวานพูล ประธานสภานักเรียนโรงเรียนวิเชียรมาตุ ที่ได้รับการเลือกตั้งและแต่งต้งเป็นประธานสภานักเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขา 13 (ตรัง-กระบี่) ปีการศึกษา 2562 ตามโครงการพัฒนาศักยภาพสภานักเรียนของเขตพื้นที่การศึกษา (นับเป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน)