พิธีมอบเกียรติบัตร การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ การงานอาชีพ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จ.ตรัง