โรงเรียนวิเชียรมาตุ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเรียนรู้พื้นฐานการ Coding ผ่านชุดการเรียนรู้ LEGO Education SPIKE Prime

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (งานหุ่นยนต์) โรงเรียนวิเชียรมาตุ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเรียนรู้พื้นฐานการ Coding ผ่านชุดการเรียนรู้ LEGO Education SPIKE Prime ตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการสร้างสรรค์ทางปัญญาด้วยชุดการเรียนรู้การควบคุมหุ่นยนต์ระดับมัธยมศึกษา โดยมี นางสาวปาจรีย์ ว่องเชิงยุทธ (Product Specialist : LEGO Education) และนายพงศกร พันธุมะโน (Engineering Support) เป็นวิทยากร จากบริษัทแกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 90 คน ระหว่างวันที่ 20 – 21 พฤษภาคม 2567 ในการนี้ นายยงยุทธ ปูขาว ผู้อำนวยการ โรงเรียนวิเชียรมาตุ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้กล่าวให้กำลังใจนักเรียนที่เข้าร่วมการอบรม ณ ห้อง 628 อาคารเรียน 6

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *