โรงเรียนวิเชียรมาตุยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนขุนตาลวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

โรงเรียนวิเชียรมาตุยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนขุนตาลวิทยาคม จังหวัดเชียงราย