รร.วิเชียรมาตุ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนห้องเรียนภาษาจีน ปีการศึกษา 2565 ที่ได้รับทุน CIS ศึกษาต่อที่ประเทศจีน ในระดับปริญญาตรี