ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลงานวันวิชาการ “เปิดบ้านห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมฯ”