รับการติดตาม เรื่องการรับนักเรียน วันที่ 9 เมษายน 2562

คณะกรรมการรับนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2562 รับการติดตาม เรื่องการรับนักเรียน วันที่ 9 เมษายน 2562 ณ ห้องสมาคมศิษย์เก่า