ดำเนินการรับมอบตัวนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนวิเชียรมาตุ ดำเนินการรับมอบตัวนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2562 เพื่อเข้ารับการศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โดยมี นายธวัชชัย ภู่วิวัฒนา หัวหน้างานวิชาการ กล่าวต้อนรับผู้ปกครองและนักเรียนที่มามอบตัว