วันที่ 27 มีนาคม 2562 นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ตรวจเยี่ยมบรรยากาศการรับสมัครนักเรียนห้องเรียนทั่วไป

วันที่ 27 มีนาคม 2562 นายธัชชเวชว์ จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ตรวจเยี่ยมบรรยากาศและให้กำลังใจผู้บริหาร ครู และบุคลากรในการรับสมัครนักเรียนห้องเรียนทั่วไปชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวิเชียรมาตุ