คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนวิเชียรมาตุ ร่วมวางพวงมาลา ในวันพระยารัษฎานุประดิษฐ์

คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนวิเชียรมาตุ ร่วมวางพวงมาลา ในวันพระยารัษฎานุประดิษฐ์ ณ อนุสาวรีย์พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี (คอซิมบี้ ณ ระนอง)