ศูนย์เครือข่ายพัฒนาการสอนภาษาต่างประเทศที่ 2 (ภาษาญี่ปุ่น) ภาคใต้ตอนบน รร.วิเชียรมาตุจัดกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์การสอบ JLPT และ PAT7.3