ศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น ภาคใต้ตอนบน รร.วิเชียรมาตุ จัดกิจกรรมฝึกอบรมภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น รร.ในเขตศูนย์เครือข่ายฯ วันที่ 5-6 ส.ค. 2566