ศูนย์ HCEC โรงเรียนวิเชียรมาตุ ดำเนินการประชุมชี้แจงแนวทางการสอบภาษาอังกฤษให้กับบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบผ่านระบบออนไลน์