คณะครูโรงเรียนวิเชียรมาตุร่วมสมัครจิตอาสาเฉพาะกิจพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

คณะครูโรงเรียนวิเชียรมาตุร่วมสมัครจิตอาสาเฉพาะกิจพระราชพิธีบรมราชาภิเษก วันที่ 8-9 เมษายน 2562 ณ วัดกะพังสุรินทร์ พระอารามหลวง